Евро Субсидия

Европейски Съюз Европейски Съюз

ЛАЛЕ ТУР ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.092-0827-C01" Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 675.15 лв., от които 573.88 лв. европейско и 101.27 лв. национално финансиране. 

Кратко описание на проекта: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Очакваните резултати от реализацията на процедурата/проекта  се изразяват в предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.  

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, включително и „ЛАЛЕ ТУР“ ООД да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.Европейски Съюз Европейски Съюз

ЛАЛЕ ТУР ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.095-5375-C01


ЛАЛЕ ТУР ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.095-5375-C01" Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки", финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 1555.64 лв., от които 1322.29 лв. европейско и  233.35 лв. национално съфинансиране.


Кратко описание на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.


Общата цел на проекта е осигуряване на оборотен  капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.


Очакваните резултати от реализацията на процедурата/проекта  се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г. РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 


В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, включително и „ЛАЛЕ ТУР“ ООД да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.