Евро Субсидия

Европейски Съюз Европейски Съюз

ЛАЛЕ ТУР ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.092-0827-C01" Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 675.15 лв., от които 573.88 лв. европейско и 101.27 лв. национално финансиране. 

Кратко описание на проекта: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Очакваните резултати от реализацията на процедурата/проекта  се изразяват в предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.  

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, включително и „ЛАЛЕ ТУР“ ООД да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.